Kurser for forældre

Læs mere om kurset

 

Kurser for professionelle

Læs mere om kurset

Drop symptombehandlingen og se på helheden - vores Atlass team 

Vores team hos Atlass Danmark består af psykologer, pædagogiske konsulenter og lærere, som har mangeårige erfaringer indenfor det specialpædagogiske felt og til sammen udgør et stærkt team. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som er rettet mod at skabe indsigt i, hvordan stress påvirker krop og psyke – og hvordan det kan påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Atlass-programmet

Stressreduceringsprogrammet Atlass er udviklet af skotske Dr. Michael McCreadie i samarbejde med Dr. Andrew McDonnell. Atlass bygger på coping og stressforståelse og uddanner og vejleder forældre, som professionelle, i at sikre en stressreducerende indsats i arbejdet med mennesker med autisme og ADHD.
I samarbejde med Michael McCreadie og Andy McDonnell har specialskolen Langagerskolen og døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal licens til at udbyde certificerede Atlass kurser i Danmark.
Hos Atlass Danmark anser vi stress for at være et grundvilkår for mennesker med Autisme og/eller ADHD. Det er derfor vigtigt at medtænke stress og stressreduktion som et vilkår i arbejdet med disse og deres omgivelser – pårørende som professionelle.
Vi ser et behov for at reflektere over eget stressniveau, før man effektivt er i stand til at yde støtte, og arbejder derfor målrettet med netværkets forståelse af egen rolle i forhold til den enkelte person med ASF og/eller ADHD.
Vores fokus ligger således ikke på symptombehandling af individet, men netop på at yde den optimale støtte hele vejen omkring det pågældende menneske.
Atlass er et supplement til andre redskaber og lægger vægt på forståelse af reaktioner hos mennesker med Autisme og ADHD.  Vi tilbyder en helhedsindsats, hvor teoretisk / forskningsbaseret viden går hånd i hånd med pædagogisk praksis.
Vi fokuserer bl.a. på:
  • Forståelse for sammenhængen mellem stress og hvordan det påvirker os som mennesker.
  • Viden om normaludvikling og udviklingsforstyrrelser.
  • Viden om sensoriske forskelle/udfordringer.
  • Kendskab til Low Arousal.
  • Viden om stress både i forhold til neurotypiske mennesker og mennesker med Autisme / ADHD.
Ring eller skriv til os for yderligere information, eller besøg vores Atlass Danmark hjemmeside.

Om TEACCH

TEACCH står for ”Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children”. Det er en pædagogisk praksis, som bruges til specialundervisning af børn og unge med ASF i skolealderen. Det er dog vores erfaring, at en velstruktureret specialpædagogik med afsæt i visuelle tiltag også er meget velegnet for elever med en svær grad af ADHD.

Grundlæggende handler TEACCH om at respektere det autistiske menneskes måde at være på og ret til at bevare hans/hendes interesser og særpræg. Man stræber ikke efter at forme et ”normalt” barn gennem undervisningen. Tværtimod fokuserer man i stedet på den enkelte elevs udviklingsmuligheder, især med hensyn til selvstændighed og handlemuligheder.

TEACCH går altså ikke ind og ændrer på det autistiske barns adfærd, men stræber efter at gavne de underliggende forhold, som understøtter barnets indlæring.

Der er tre grundlæggende idéer i TEACCH:

  • Forældrene medinddrages og har indflydelse på alle beslutninger, som tages i løbet af behandlingen.
  • Støtten er livslang og kontinuerlig.
  • De professionelle, som varetager behandlingen, er virkelig eksperter på autismeområdet. Derfor kan de bedre sætte sig ind i den autistiske persons tankegang.

Undervisningen er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. I stedet for at instruere barnet verbalt, er der lagt vægt på brugen af visuelle virkemidler. Det kan eksempelvis være billeder af hverdagsting eller opgaver, som skal udføres. Der tages højde for det enkelte barns behov.

Yderligere information (på engelsk) kan findes på www.teacch.com