Langagerskolen er for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) - tidligere benævnt som svær DAMP. Samtidig har nogle af vores elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. En klassisk problemstilling for mennesker med ASF er, at de har vanskeligheder inden for tre områder: Kommunikation; Socialt Samspil; og Social Forestillingsevne. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.

Langagerskolen er oprettet og bliver drevet i henhold til Folkeskoleloven. Der arbejdes derfor efter Folkeskolelovens overordnede formål. Det vil sige, at vi i samarbejde med forældrene har til opgave at forberede eleverne på fremtiden, og vi skal give dem lyst til at lære. Samtidig skal vi give dem arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder. I samspil med dette skal vi forberede dem til deres voksenliv som aktive borgere i et demokratisk samfund.

Undervisningen og aktiviteterne på Langagerskolen er tilrettelagt ud fra pragmatisk og evidensbaseret brug af forskellige pædagogiske metoder. Tilgangen tager afsæt i velstruktureret og visualiseret specialpædagogik, som skaber tydelighed og mening for den enkelte elev. Dermed bliver den enkelte elevs potentialer udfordret bedst muligt. Langagerskolens metoder bygger på en kognitiv forståelsesramme baseret på aktuel viden om ASF og ADHD. Målet er, at den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. Et andet mål er at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt med respekt for deres særegne personlighed.


TVÆRFAGLIGHED, HELHED OG SAMARBEJDE MED HJEMMET

Undervisningen tilrettelægges desuden individuelt, og som udgangspunkt er der ikke egentlig klasseundervisning som på andre folkeskoler. På Langagerskolen går eleverne heller ikke i egentlige klasser. Vores elever er i stedet organiseret i mindre grupper, hvilke kan være sammensat på tværs af årgange. Sammensætningen sker ud fra en vurdering af, hvordan eleverne bedst fungerer sammen. Det tilstræbes dog, at spændet mellem klassetrinene begrænser sig til to til tre årgange.

LANGAGERSKOLENS OPBYGNING

Langagerskolen har et elevtal på omkring 180 elever, som modtager helhedstilbud, og en enkelt gruppe af elever, som kun modtager skoletilbudet. Skolen har ca. 160 ansatte.

Skolen er opdelt i to hovedafsnit: 0.-6.klasse og 6.-10.klasse. De to hovedafsnit er fordelt på i alt 4 afdelinger, som har hver sin afdelingsleder. Skoledagen rummer både en skole- og en fritidsdel.

Medarbejderne arbejder i tværfaglige teams, bestående af lærere og pædagoger. Langagerskolen har desuden et Konsulentteam, som varetager vejledning, rådgivning og undervisning af medarbejdere – såvel internt som eksternt. Konsulentteamet består af psykologer, skolekonsulenter og pædagogiske vejledere.


LANGAGERSKOLENS MÅLGRUPPE

Langagerskolens elever har autisme og/eller svær ADHD. Derudover har en række af eleverne oftest en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser og/eller komorbide tilstande.

ADHD

ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Dette betyder, at eleven har forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Man taler om tre forskellige typer af ADHD:

  • ADHD - med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse
  • ADHD - med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
  • ADHD - kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet
Tidligere blev diagnosen DAMP brugt herhjemme. DAMP er en nordisk betegnelse, og nogle har beskrevet det som en forkortelse af Dysfunktioner i forhold til Afledelighed, Motorik og Perception. I dag er den gængse diagnosebetegnelse ADHD.
 


Autisme Spektrum Forstyrrelser

Et menneske med Autisme Spektrum Forstyrrelser har større eller mindre vanskeligheder i forhold til tre områder, som i dag ofte betegnes som "triaden af funktionsforstyrrelser". De tre områder er:
  • Kommunikation
  • Socialt samspil
  • Social Forestillingsevne
Andre beslægtede vanskeligheder, som oftest ses hos mennesker med autisme, er motorisk koordination og hypersensitivitet. Mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser har svært ved at mentalisere; dvs. at vedkommende har svært ved at analysere og forstå såvel egne som andres tanker. Dermed vil personen ofte have vanskeligt ved at forestille sig, hvad andre mennesker tænker og føler. Samtidig kan mennesker med autisme tro, at andre mennesker ved og tænker præcis det samme som dem selv.
 
Læs mere om Autisme Spektrum Forstyrrelser på Socialstyrelsens hjemmeside