Gå til hovedindhold

Velkommen til Langagerskolen

Langagerskolen er en kommunal specialskole. Her går ca. 270 elever fordelt på 0. - 10. klasse. Skolen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov.

skole og børn udenfor
 • Læs op

Indhold

  Langagerskolen er for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Samtidig har nogle af vores elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. 

  Langagerskolen er en folkeskole, der arbejdes derfor efter Folkeskolelovens overordnede formål. Vi har i samarbejde med forældrene til opgave at forberede eleverne på fremtiden, og vi skal give dem lyst til at lære. Samtidig skal vi give dem arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder. I samspil med dette skal vi forberede dem til deres voksenliv som aktive borgere i et demokratisk samfund.

  Undervisningen og aktiviteterne på Langagerskolen er tilrettelagt ud fra pragmatisk og evidensbaseret brug af forskellige pædagogiske metoder. Tilgangen tager afsæt i velstruktureret og visualiseret specialpædagogik, som skaber tydelighed og mening for den enkelte elev. Dermed bliver den enkelte elevs potentialer udfordret bedst muligt. Langagerskolens metoder bygger på en kognitiv forståelsesramme baseret på aktuel viden om ASF og ADHD. Målet er, at den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. Et andet mål er at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt med respekt for deres særegne personlighed.


  TVÆRFAGLIGHED, HELHED OG SAMARBEJDE MED HJEMMET

  Undervisningen tilrettelægges desuden individuelt, og som udgangspunkt er der ikke egentlig klasseundervisning som på andre folkeskoler. På Langagerskolen går eleverne heller ikke i egentlige klasser. Vores elever er i stedet organiseret i mindre grupper, hvilke kan være sammensat på tværs af årgange. Sammensætning af grupper sker ud fra klassetrin og en vurdering af, hvordan eleverne bedst fungerer sammen. Det tilstræbes, at spændet mellem klassetrinene begrænser sig til to til tre årgange.

  LANGAGERSKOLENS OPBYGNING

  Langagerskolen har et elevtal på omkring 250 elever. Langt hovedparten er indskrevet i helhedstilbud, og den resterende del er indskrevet i skoletilbud. Skolen har ca. 190 ansatte fordelt på lærere, pædagoger, psykologer, pædagogiske vejledere og ledelse. Dertil kommer administrationen, teknisk service og køkkenet.

  Skolen er opdelt i to hovedafsnit: 0.-6.klasse og 6.-10.klasse. De to hovedafsnit er fordelt på i alt 5 afdelinger, som har hver sin afdelingsleder. For elever i helhedstilbud  rummer skoledagen både en skole- og en fritidsdel.

  Medarbejderne arbejder i tværfaglige team, bestående af lærere og pædagoger. Langagerskolen har desuden et Konsulentteam, som varetager vejledning, rådgivning og undervisning af medarbejdere – såvel internt som eksternt. Konsulentteamet består af psykologer, skolekonsulenter og pædagogiske vejledere.


  LANGAGERSKOLENS MÅLGRUPPE

  Langagerskolens elever har autisme og/eller svær ADHD. Derudover har en række af eleverne oftest en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser og/eller komorbide tilstande.

  ADHD

  ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) betyder, at eleven har forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Man taler om tre forskellige typer af ADHD:

  • ADHD - med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse
  • ADHD - med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
  • ADHD - kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet
   


  Autisme Spektrum Forstyrrelser

  Et menneske med Autisme Spektrum Forstyrrelser har større eller mindre vanskeligheder i forhold til tre områder, som i dag ofte betegnes som "triaden af funktionsforstyrrelser". De tre områder er:
  • Kommunikation
  • Socialt samspil
  • Social Forestillingsevne
  Andre beslægtede vanskeligheder, som oftest ses hos mennesker med autisme, er motorisk koordination og hypersensitivitet. Mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser har svært ved at mentalisere; dvs. at vedkommende har svært ved at analysere og forstå såvel egne som andres tanker. Dermed vil personen ofte have vanskeligt ved at forestille sig, hvad andre mennesker tænker og føler. Samtidig kan mennesker med autisme tro, at andre mennesker ved og tænker præcis det samme som dem selv.
   
  Sidst opdateret: 16. juni 2024