Den nationale ordblindetest

Fra skoleåret 2016/2017 har alle elever krav på at blive testet for ordblindhed én gang i deres skoleforløb.

På Langagerskolen tages der altid en individuel vurdering ift. om den nationale ordblindetest er relevant eller om der skal anvendes andre testredskaber.

Ordblindetesten er ikke udviklet til, og derfor heller ikke afprøvet i forhold til, deltagere med behov for specialundervisning på specialskoler og i specialklasser, hvilket betyder, at grænseværdierne på Ordblindetesten kan være misvisende at anvende på denne gruppe af deltagere. Ordblindetesten trækker informationer om testdeltagerens alder/klassetrin/uddannelsestrin via UNI-Login. Deltageren sammenlignes derfor med det klassetrin/uddannelsestrin, deltagerens UNI-Login svarer til. Det giver således kun mening at teste deltagere, som undervises på samme eller nogenlunde samme niveau, som deres UNI-Login henviser til.


Det samme gælder, hvis deltageren også har andre vanskeligheder, der bidrager til at vanskeliggøre dennes læsning og skrivning. Ordblindetesten er ikke afprøvet på deltagere med blandede vanskeligheder, hvor det er usikkert, hvorvidt læsevanskelighederne rent faktisk er det primære problemområde. Det kan dreje sig om deltagere med syn- eller hørenedsættelser eller deltagere, der har diagnosen ADHD eller en kognitiv funktionsnedsættelse. Disse deltagere bør undersøges med individuelle testredskaber, hvor testvejlederen i højere grad har mulighed for at afgøre, om deltageren har forstået opgaven, og om denne rent faktisk gør forsøg på at løse opgaven.

Den nye ordblindetest skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed på tværs af kommunegrænser og uddannelser.

Hvordan arbejdes der med ordblindhed på Langagerskolen?

Undervisningen i alle fag tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Når en elev er afdækket og der er konkluderet, at eleven er ordblind eller i ordblinde vanskeligheder, kan der blandt andet arbejdes på følgende måde:

  • Systematisk undervisning med fonologisk baserede metoder/materieler, eks. VAKS
  • Kompenserende it, eks. IntoWords, AppWriter eller CD‐ORD
  • Digitale materialer via medlemskab af NOTA (Bibliotek med med e‐bøger)

Ordblindhed        

Ordblindhed, dysleksi eller specifikke indlæringsvanskeligheder er de betegnelser, der oftest anvendes, når vi taler om mennesker, der har problemer med at omkode bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.

 

Definition af ordblindhed

Ordblindhed beskrives som markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som følge af manglende evne til at udnytte skriftens lydprincip. Det bevirker, at det især er svært at læse nye og ukendte ord.  Læse‐ og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd. 

Vanskelighederne fører til besvær med at tilegne sig sikker og hurtig afkodning, som igen fører til begrænset læseforståelse.

Skriftens lydprincip betyder, at hvert enkelt bogstav har sin egen lyd. For eksempel er der tre bogstaver i ordet mus, fordi der er tre sproglyde ”m”, ”u”, ”s”. Hvis en af lydene bliver udskiftet, bliver betydningen en anden, fx mis, og så ændres også et af bogstaverne. 


Der er tre meget centrale tegn på ordblindhed
:

  • Mange læsefejl i modstrid med skriftens lydprincip
  • Vanskeligheder med at læse nye ord
  • Langvarige vanskeligheder med stavningen

Der findes mange myter om ordblindhed og det må understreges at ordblindhed IKKE skyldes:

  • Lav IQ
  • Syns- eller hørevanskeligheder
  • Dovenskab
  • Sjusk

 

Fakta om ordblindhed

Ifølge vores danske læseforsker, Carsten Elbro, opfatter 7% af den voksne befolkning sig som ordblinde (Elbro, 2007).

Forskningen peger på arvelighed i forhold ordblindhed, hvor 40‐80% af de undersøgte børn med ordblindhed  havde familiemedlemmer med skriftsprogsproblematikker (De Fries og Gills, 1993 m.fl). Der er både sproglige, neurologiske og genetiske årsager til ordblindhed.

Nogle ordblinde er rimelige læsere, men stavningen driller, hvilket skyldes, det er langt lettere at genkende et ord (læsning) end at genkalde et ord (stavning).