Formålet med møderne er altid, at vi sammen kan blive klogere på eleven. Både når det er vanskeligt, og når det ikke er. 

Til alle møder bliver der taget et referat, som bliver sendt ud til alle mødedeltagere. Deltagerne kan være fra forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune eller andre kommuner, samarbejdspartnere fra institutioner, som vores elever har kontakt med, støtte som kommer i hjemmet eller andre. Og selvfølgelig forældrene.

I nogle tilfælde har Langagerskolen behov for at mødes med andre professionelle uden forældre og elever. I disse tilfælde beder vi altid om samtykke fra forældrene, ligesom vi begrunder behovet. 

Skole-hjem samarbejdet

Skole-hjem samarbejdet er det sted, hvor den åbne, ligeværdige dialog er til stede til gavn for det enkelte barns faglige, sociale og personlige trivsel med udviklingsperspektivet som omdrejningspunkt.

Et konstruktivt skole-hjem samarbejde bygger på gensidig tillid mellem forældre og medarbejdere på Langagerskolen. Forældrene inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats vedrørende eleven. Forældres viden om deres barns særlige forudsætninger og behov er unik, og denne viden indgår på lige linje med medarbejdernes faglige viden og kvalifikationer i øvrigt. Langagerskolens konsulenter samarbejder med det pædagogiske personale om tilgangen til arbejdet med eleverne og dermed også forældresamarbejdet.

Der er løbende kontakt til hjemmet. I almindelighed ved korte daglige meddelelser, samtaler (evt. telefonisk), ved forældremøder, skole/hjem samtaler og øvrige samarbejdsmøder. Samarbejdsmøderne kan være med deltagelse af flere parter såvel indenfor som udenfor skolen.

Kulturelle og sociale forudsætninger og normer er forskellige. Derfor er det nødvendigt at få etableret en tydelig kommunikation. Tydelig kommunikation bygger på dialog, tillid, åbenhed og gensidig respekt. Det skal være klart, hvad forældre kan forvente af samarbejdet med medarbejdere fra Langagerskolen, og hvad medarbejderne fra Langagerskolen kan forvente af forældrene.

Langagerskolen har en skolebestyrelse, som foruden bestyrelsesarbejdet også arrangerer forskellige aktiviteter, blandt andet Café-aftener for forældre.

Du kan læse mere om skolebestyrelsens arbejde under Forældresamarbejde/skolebestyrelsen

Orienteringsmøder

Orienteringsmøderne er for forældre til eventuelt kommende elever, personale fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt, i særlige tilfælde, kommunale sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere.

Der vil på mødet blive givet en kortere orientering om Langagerskolen og dens målgruppe. Der vil også være afsat tid til en spørgerunde samt en kortere rundvisning, hvor man kan få indtryk af skolens indretning og de anvendte pædagogiske metoder.

Fra Langagerskolen vil deltage repræsentanter fra ledelse og skolens pædagogisk psykologisk team.

Møderne afholdes på Langagerskolen, Bøgeskov Høvej 10, 8260 Viby J.
Næste orienteringsmøde afholdes forud for skolestart.
Tilmelding kan ske ved henvendelse på telefon 86 28 73 55 eller mail langagerskolen@mbu.aarhus.dk